PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Preventive Medicine and Public Health10.3961/jpmph.18.2892019523195-199Epidemiological and Clinical Characteristics of Confirmed Cases of Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome in Jeju Province, Korea, 2014-2018Jinhee Kim, Jong-Myon Baehttp://jpmph.org/upload/pdf/jpmph-52-3-195.pdf, http://jpmph.org/journal/view.php?doi=10.3961/jpmph.18.289, http://www.jpmph.org/upload/pdf/jpmph-52-3-195.pdf
10.21203/rs.3.rs-90737/v12020Epidemiological Characteristics and Clinical Features of Patients With Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome Bunyavirus InfectionYANG JINSUN, Liu Gan, HU Tingtinghttps://www.researchsquare.com/article/rs-90737/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-90737/v1.html
Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome10.1007/978-981-13-9562-8_4201931-38Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in the Republic of KoreaMyoung-don Oh, Sangwon Park, Youngmee Jeehttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-9562-8_4
Open Forum Infectious Diseases10.1093/ofid/ofad1412023Epidemiological characteristics and risk factors of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Yantai City, Shandong ProvinceShuting Hou, Nannan Zhang, Jingyu Liu, Haiwen Li, Xiuwei Liu, Tao Liuhttps://academic.oup.com/ofid/advance-article-pdf/doi/10.1093/ofid/ofad141/49576025/ofad141.pdf, https://academic.oup.com/ofid/advance-article-pdf/doi/10.1093/ofid/ofad141/49576025/ofad141.pdf
10.21203/rs.3.rs-1550957/v12022Clinical and epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in dogs: an observational study in the Republic of KoreaSun-Woo Han, Ye-In Oh, Ji-Min Rim, Yoon-Kyoung Cho, Dong-Hoo Kim, Jun-Gu Kang, Kyoung-Seong Choi, Joon-Seok Chaehttps://www.researchsquare.com/article/rs-1550957/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1550957/v1.html
Viruses10.3390/v13010010202013110Prognostic Factors of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in South KoreaMisun Kim, Sang Taek Heo, Hyunjoo Oh, Suhyun Oh, Keun Hwa Lee, Jeong Rae Yoohttps://www.mdpi.com/1999-4915/13/1/10/pdf
Open Forum Infectious Diseases10.1093/ofid/ofz360.198620196Supplement_2S791-S7912308. Comparison of Clinical Characteristics Between Laboratory-Confirmed Positive and Negative Patients with Severe Fever with Thrombocytopenia SyndromeSuhyun Oh, Jeong Rae You, Sang Taek Heo, Sujin Johttp://academic.oup.com/ofid/article-pdf/6/Supplement_2/S791/30273855/ofz360.1986.pdf, http://academic.oup.com/ofid/article-pdf/6/Supplement_2/S791/30273855/ofz360.1986.pdf
Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome10.1007/978-981-13-9562-8_122019137-150Pathology of Severe Fever with Thrombocytopenia SyndromeMasayuki Saijohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-9562-8_12
International Journal of Infectious Diseases10.1016/j.ijid.2014.02.022201425180-185Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Zhejiang Province, ChinaJimin Sun, Chengliang Chai, Huakun Lv, Junfen Lin, Chengwei Wang, Enfu Chen, Yanjun Zhang, Zhiping Chen, Shelan Liu, Zhenyu Gong, Jianmin Jianghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1201971214014623?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1201971214014623?httpAccept=text/plain
Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome10.1007/978-981-13-9562-8_102019109-120Seroprevalence and Risk Factors of Severe Fever with Thrombocytopenia SyndromeShuetsu Fukushihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-9562-8_10