The Association Between Smoking Tobacco After a Diagnosis of Diabetes and the Prevalence of Diabetic Nephropathy in the Korean Male Population
Hyungseon Yeom, Jung Hyun Lee, Hyeon Chang Kim, Il Suh
J Prev Med Public Health. 2016;49(2):108-117.   Published online 2016 Mar 23     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.15.062
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development of a Risk Model for Predicting Microalbuminuria in the Chinese Population Using Machine Learning Algorithms
Wei Lin, Songchang Shi, Huibin Huang, Nengying Wang, Junping Wen, Gang Chen
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
The Global Burden of Type 2 Diabetes Attributable to Tobacco: A Secondary Analysis From the Global Burden of Disease Study 2019
Jianjun Bai, Fang Shi, Yudiyang Ma, Donghui Yang, Chuanhua Yu, Jinhong Cao
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
ASIAN PACIFIC SOCIETY OF NEPHROLOGY CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ON DIABETIC KIDNEY DISEASE
Adrian LIEW, Sunita BAVANANDAN, Narayan PRASAD, Muh Geot WONG, Jer Ming CHANG, Somchai EIAM‐ONG, Chuan‐Ming HAO, Chiao Yuen LIM, Soo Kun LIM, Kook‐Hwan OH, Hirokazu OKADA, Paweena SUSANTITAPHONG, Aida LYDIA, Huong Thi Bich TRAN, Russell VILLANUEVA, See Ch
Nephrology.2020; 25(S2): 12.     CrossRef
Impacts of Preoperative Smoking and Smoking Cessation Time on Preoperative Peripheral Blood Inflammatory Indexes and Postoperative Hospitalization Outcome in Male Patients with Lung Cancer and Surgery Treatment
Xu Longming, Dai Shuiping, Zuo Yunxia
Chinese Medical Sciences Journal.2020; 35(2): 170.     CrossRef
Interaction of MTHFR C677T polymorphism with smoking in susceptibility to diabetic nephropathy in Chinese men with type 2 diabetes
Liang Ma, Yongwei Jiang, Xiaomu Kong, Qian Liu, Hailing Zhao, Tingting Zhao, Yongtong Cao, Ping Li
Journal of Human Genetics.2019; 64(1): 23.     CrossRef
Le tabagisme actif : un facteur de risque majeur des maladies non transmissibles humaines dans une enquête hospitalière
H. Ben Ayed, M. Ben Hmida, M. Ben Jemaa, M. Trigui, J. Jedidi, R. Karray, Y. Mejdoub, M. Kassis, H. Feki, S. Yaich, J. Damak
Revue des Maladies Respiratoires.2019; 36(2): 171.     CrossRef
Association of smoking and cardiometabolic parameters with albuminuria in people with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis
Debasish Kar, Clare Gillies, Mintu Nath, Kamlesh Khunti, Melanie J. Davies, Samuel Seidu
Acta Diabetologica.2019; 56(8): 839.     CrossRef
The global prevalence of tobacco use in type 2 diabetes mellitus patients: A systematic review and meta-analysis
Peter Roderick, Victoria Turner, Anne Readshaw, Omara Dogar, Kamran Siddiqi
Diabetes Research and Clinical Practice.2019; 154: 52.     CrossRef
Cigarette smoking and risk of albuminuria in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of observational studies
Haili Xu, Jinliu Suo, Jing Lian
International Urology and Nephrology.2018; 50(5): 911.     CrossRef
Cigarette smoking and chronic kidney disease in the general population: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies
Jia Xia, Lin Wang, Zhiheng Ma, Liping Zhong, Ying Wang, Yachan Gao, Liqun He, Xiao Su
Nephrology Dialysis Transplantation.2017; 32(3): 475.     CrossRef
Smoking and the risk of diabetic nephropathy in patients with type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis of observational studies
Ning Jiang, Feng Huang, Xiurong Zhang
Oncotarget.2017; 8(54): 93209.     CrossRef
Association of single-nucleotide polymorphisms in the RAGE gene and its gene- environment interactions with diabetic nephropathy in Chinese patients with type 2 diabetes
Ying Zhang, Nan Jia, Feng Hu, Naijun Fan, Xiaohua Guo, Han Du, Changlin Mei, Chunfang Gao
Oncotarget.2017; 8(57): 96885.     CrossRef