Low Systolic Blood Pressure and Mortality From All Causes and Vascular Diseases Among Older Middle-aged Men: Korean Veterans Health Study
Sang-Wook Yi, Heechoul Ohrr
J Prev Med Public Health. 2015;48(2):105-110.   Published online 2015 Mar 11     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.15.003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Relationship between systolic blood pressure and all-cause mortality: a prospective study in a cohort of Chinese adults
Chunsheng Li, Youren Chen, Qiongbing Zheng, Weiqiang Wu, Zhichao Chen, Lu Song, Shasha An, Zhifang Li, Shuohua Chen, S. L. Wu
BMC Public Health.2018;[Epub]     CrossRef
Baseline and longitudinal change in blood pressure and mortality in a Chinese cohort
Jian-Bing Wang, Qiu-Chi Huang, Shu-Chang Hu, Pei-Wen Zheng, Peng Shen, Die Li, Huai-Chu Lu, Xiang Gao, Hong-Bo Lin, Kun Chen
Journal of Epidemiology and Community Health.2018; 72(12): 1083.     CrossRef
Low Systolic Blood Pressure and Vascular Mortality Among More Than 1 Million Korean Adults
Sang-Wook Yi, Yejin Mok, Heechoul Ohrr, Jee-Jeon Yi, Young Duk Yun, Jihwan Park, Sun Ha Jee
Circulation.2016; 133(24): 2381.     CrossRef