Association Between Gamma-Glutamyltransferase and Hypertension Incidence in Rural Prehypertensive Adults.
Jun Hyun Hwang, Ji Yeon Shin, Byung yeol Chun, Duk Hee Lee, Keon Yeop Kim, Wee hyun Park, Shung chull Chae
J Prev Med Public Health. 2010;43(1):18-25.     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.2010.43.1.18
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gamma-glutamyltransferase and risk of hypertension
Setor K. Kunutsor, Tanefa A. Apekey, Bernard M.Y. Cheung
Journal of Hypertension.2015; 33(12): 2373.     CrossRef
Endobiogeny: A Global Approach to Systems Biology (Part 1 of 2)
Jean-Claude, Lapraz, Kamyar M. Hedayat
Global Advances in Health and Medicine.2013; 2(1): 64.     CrossRef
Gamma-Glutamyltransferase Level and Risk of Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis
Cun-Fei Liu, Yu-Ting Gu, Hai-Ya Wang, Ning-Yuan Fang, Antony Bayer
PLoS ONE.2012; 7(11): e48878.     CrossRef
Association between γ-glutamyltransferase and prehypertension
XUZHEN QIN, GUODONG TANG, LING QIU, TAO XU, XINQI CHENG, SHAOMEI HAN, GUANGJIN ZHU, YAJUN LIU
Molecular Medicine Reports.2012; 5(4): 1092.     CrossRef