Correlations Between Climate Change-Related Infectious Diseases and Meteorological Factors in Korea.
Si Heon Kim, Jae Yeon Jang
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):436-444.     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.2010.43.5.436
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Climate drives the spatiotemporal dynamics of scrub typhus in China
Fangyu Ding, Qian Wang, Mengmeng Hao, Richard James Maude, Nicholas Philip John Day, Shengjie Lai, Shuai Chen, Liqun Fang, Tian Ma, Canjun Zheng, Dong Jiang
Global Change Biology.2022; 28(22): 6618.     CrossRef
Climate-driven scrub typhus incidence dynamics in South China: A time-series study
Wen Li, Yanlin Niu, Hongyan Ren, Wanwan Sun, Wei Ma, Xiaobo Liu, Guichang Li, Jun Wang, Qiyong Liu, Liang Lu
Frontiers in Environmental Science.2022;[Epub]     CrossRef
Leptospirosis in Vietnam
N. K. Tokarevich, O. V. Blinova
Russian Journal of Infection and Immunity.2022; 12(6): 1019.     CrossRef
The Scrub Typhus Incidence Rate of Agricultural Workers in South Korea: Using Farmers’ Safety Insurance Data
Dongphil Choi, Kyeongsu Kim, Minji Lee
Journal of Health Informatics and Statistics.2022; 47(4): 357.     CrossRef
Epidemiological characteristics of tuberculosis and effects of meteorological factors and air pollutants on tuberculosis in Shijiazhuang, China: A distribution lag non-linear analysis
Wenjuan Wang, Weiheng Guo, Jianning Cai, Wei Guo, Ran Liu, Xuehui Liu, Ning Ma, Xiaolin Zhang, Shiyong Zhang
Environmental Research.2021; 195: 110310.     CrossRef
Seasonal surveillance of mosquitoes in three different habitats in Gyeongbuk Province, Republic of Korea, 2017–2019
JaeSeok Lee, KyungHwan Moon, YeongHo Kim, Ji Hyang Jeon, Ye eun Park, Young Ho Kim
Entomological Research.2021; 51(9): 432.     CrossRef
Geographical Distribution and Epidemiologic Factors of Chigger Mites on Apodemus agrarius during Autumn in Korea
In Yong Lee, Jae-Won Lim, Jang Hoon Seo, Heung Chul Kim, Ku Jae Lee, Tai-Soon Yong, Won-Ja Lee, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(5): 473.     CrossRef
Impact of Climate Change on Potential Malaria Distribution in Venezuela
No Ol Lim, Rae Ik Jang, Seong Woo Jeon
Journal of Climate Change Research.2020; 11(1): 11.     CrossRef
Historical and Clinical Perspective ofVibrio vulnificusInfections in Korea
Seung-Ji Kang, Sook-In Jung, Kyong Ran Peck
Infection & Chemotherapy.2020; 52(2): 245.     CrossRef
Epidemiology of tsutsugamushi disease and its relationship with meteorological factors in Xiamen city, China
Li Luo, Zhinan Guo, Zhao Lei, Qingqing Hu, Min Chen, Fanghua Chen, Zeyu Zhao, Jia Rui, Xingchun Liu, Yuanzhao Zhu, Yao Wang, Meng Yang, Tianmu Chen, Jeanne Salje
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(10): e0008772.     CrossRef
The evolution of bacterial pathogens in the Anthropocene
Michiel Vos
Infection, Genetics and Evolution.2020; 86: 104611.     CrossRef
Density of Chigger Mites as Tsutsugamushi Vectors Collected from Jinan, Jeollabuk-do
Hyeok Jae Lee, Chul Park
The Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2020; 52(4): 364.     CrossRef
Effect of ambient temperature and its effect modifiers on bacillary dysentery in Jinan, China
Zhidong Liu, Yanyu Liu, Ying Zhang, Jiahui Lao, Jing Zhang, Hui Wang, Baofa Jiang
Science of The Total Environment.2019; 650: 2980.     CrossRef
Distribution of Orientia tsutsugamushi in rodents and mites collected from Central India
Batul Akhunji, Ruchi Bhate, Nilesh Pansare, S. P. Chaudhari, Waqar Khan, N. V. Kurkure, S. W. Kolte, S. B. Barbuddhe
Environmental Monitoring and Assessment.2019;[Epub]     CrossRef
The scrub typhus in mainland China: spatiotemporal expansion and risk prediction underpinned by complex factors
Hongwu Yao, Yixing Wang, Xianmiao Mi, Ye Sun, Kun Liu, Xinlou Li, Xiang Ren, Mengjie Geng, Yang Yang, Liping Wang, Wei Liu, Liqun Fang
Emerging Microbes & Infections.2019; 8(1): 909.     CrossRef
Climate and air pollution alter incidence of tuberculosis in Beijing, China
Chun Yan Zhang, Ang Zhang
Annals of Epidemiology.2019; 37: 71.     CrossRef
Occurrence rates of wild rodent hosts and chigger mites and the infection rate of Orientia tsutsugamushi in the central region of South Korea from 2015 to 2018
Moon Bo Choi, Yeongbu Kim, Da Young Kim, Ohseok Kwon
Entomological Research.2019; 49(8): 374.     CrossRef
Scrub typhus re-emergence in India: Contributing factors and way forward
Jai Ranjan, John Antony Jude Prakash
Medical Hypotheses.2018; 115: 61.     CrossRef
Hierarchical Bayesian modeling of spatio-temporal patterns of scrub typhus incidence for 2009–2013 in South Korea
Seungwon Kim, Youngho Kim
Applied Geography.2018; 100: 1.     CrossRef
The Most Common Mite- and Tick-borne Infectious Diseases in Korea: Scrub Typhus and Severe Fever Thrombocytopenia Syndrome
Da Young Kim, Dong-Min Kim
The Korean Journal of Medicine.2018; 93(5): 416.     CrossRef
Species composition, seasonal prevalence and flavivirus occurrence of mosquitoes in Daegu and Gunwi, South Korea during the period of 2015–2016
Da Yeong Kim, Moon Bo Choi, Wook‐Gyo Lee, Ohseok Kwon
Entomological Research.2018; 48(6): 522.     CrossRef
A Study on the Public Health Disasters using Meteorological Factor: Scrub Typhus in South Korea
Younggon Lee, Kyuhyun Choi, Jaewon Kwak
Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation.2018; 18(3): 343.     CrossRef
Health professionals' perceptions of hemorrhagic fever with renal syndrome and climate change in China
Michael Xiaoliang Tong, Alana Hansen, Scott Hanson-Easey, Scott Cameron, Jianjun Xiang, Qiyong Liu, Xiaobo Liu, Yehuan Sun, Philip Weinstein, Gil-Soo Han, Craig Williams, Peng Bi
Global and Planetary Change.2017; 152: 12.     CrossRef
Incidences of Waterborne and Foodborne Diseases After Meteorologic Disasters in South Korea
Wonwoong Na, Kyeong Eun Lee, Hyung-Nam Myung, Soo-Nam Jo, Jae-Yeon Jang
Annals of Global Health.2017; 82(5): 848.     CrossRef
Sero-prevalence of specific Leptospira serovars in fattening pigs from 5 provinces in Vietnam
Hu Suk Lee, Nguyen Viet Khong, Huyen Nguyen Xuan, Vuong Bui Nghia, Hung Nguyen-Viet, Delia Grace
BMC Veterinary Research.2017;[Epub]     CrossRef
Present state and future of tick-borne infectious diseases in Korea
Hyoung Sul, Dong-Min Kim
Journal of the Korean Medical Association.2017; 60(6): 475.     CrossRef
Assessing the impact of meteorological factors on malaria patients in demilitarized zones in Republic of Korea
Se-Min Hwang, Seok-Joon Yoon, Yoo-Mi Jung, Geun-Yong Kwon, Soo-Nam Jo, Eun-Jeong Jang, Myoung-Ok Kwon
Infectious Diseases of Poverty.2016;[Epub]     CrossRef
Association between Scrub Typhus Outbreaks and Meteorological Factors in Jeollabuk-do Province
Gong-Unn Kang, Chang-Jin Ma, Gyung-Jae Oh
Korean Journal of Environmental Health Sciences.2016; 42(1): 41.     CrossRef
Scrub Typhus Incidence Modeling with Meteorological Factors in South Korea
Jaewon Kwak, Soojun Kim, Gilho Kim, Vijay Singh, Seungjin Hong, Hung Kim
International Journal of Environmental Research and Public Health.2015; 12(7): 7254.     CrossRef
Burden of Disease Measured by Disability-Adjusted Life Years and a Disease Forecasting Time Series Model of Scrub Typhus in Laiwu, China
Li-Ping Yang, Si-Yuan Liang, Xian-Jun Wang, Xiu-Jun Li, Yan-Ling Wu, Wei Ma, Mathieu Picardeau
PLoS Neglected Tropical Diseases.2015; 9(1): e3420.     CrossRef
Meteorological factors and risk of scrub typhus in Guangzhou, southern China, 2006–2012
Tiegang Li, Zhicong Yang, Zhiqiang Dong, Ming Wang
BMC Infectious Diseases.2014;[Epub]     CrossRef
Effects of meteorological factors on scrub typhus in a temperate region of China
L. P. YANG, J. LIU, X. J. WANG, W. MA, C. X. JIA, B. F. JIANG
Epidemiology and Infection.2014; 142(10): 2217.     CrossRef
Future Climate Data from RCP 4.5 and Occurrence of Malaria in Korea
Jaewon Kwak, Huiseong Noh, Soojun Kim, Vijay Singh, Seung Hong, Duckgil Kim, Keonhaeng Lee, Narae Kang, Hung Kim
International Journal of Environmental Research and Public Health.2014; 11(10): 10587.     CrossRef
Unusual Genotypic Distribution of Orientia tsutsugamushi Strains Causing Human Infections on Jeju Island
Young-Sang Koh, Jeong Rae Yoo, Sohyun Kim, Seok Kim, Sang Taek Heo
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.2014; 90(3): 507.     CrossRef
Scrub typhus islands in the Taiwan area and the association between scrub typhus disease and forest land use and farmer population density: geographically weighted regression
Pui-Jen Tsai, Hsi-Chyi Yeh
BMC Infectious Diseases.2013;[Epub]     CrossRef
The Geographical and Economical Impact of Scrub Typus, the Fastest-growing Vector-borne Disease in Korea
Hae-Wol Cho, Chaeshin Chu
Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 1.     CrossRef
Spatial Distribution Analysis of Scrub Typhus in Korea
Hong Sung Jin, Chaeshin Chu, Dong Yeob Han
Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 4.     CrossRef
Leptospirosis in the Republic of Korea: Historical Perspectives, Current Status and Future Challenges
Min Ja Kim
Infection & Chemotherapy.2013; 45(2): 137.     CrossRef
Case of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Jeju Island
Chae Moon Lim, Sang Taek Heo, Jinseok Kim, Jung Re Yu, Young Ree Kim, Keun Hwa Lee
Infection & Chemotherapy.2012; 44(6): 454.     CrossRef
Monthly Occurrence of Vectors and Reservoir Rodents of Scrub Typhus in an Endemic Area of Jeollanam-do, Korea
Seung Hyun Lee, Young-Sun Lee, In Yong Lee, Jae Won Lim, Hee-Kwan Shin, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(4): 327.     CrossRef
Work-related diseases of agricultural workers in South Korea
Sangchul Roh
Journal of the Korean Medical Association.2012; 55(11): 1063.     CrossRef
Comparison of the Awareness and Knowledge of Scrub Typhus between Case and Control Groups
Kwan Lee, Byeong-Chan Park, Hyun-Sul Lim, Sun-Seog Kweon, Jin-Su Choi, Jang-Rak Kim, Keon-Yeop Kim, So-Yeon Ryu
Journal of agricultural medicine and community health.2012; 37(1): 1.     CrossRef