Skip Navigation
Skip to contents

JPMPH : Journal of Preventive Medicine and Public Health

OPEN ACCESS
SEARCH
Search

Author index

Page Path
HOME > Browse Articles > Author index
Search
Jae Yeon Jang 8 Articles
Correlations Between Climate Change-Related Infectious Diseases and Meteorological Factors in Korea.
Si Heon Kim, Jae Yeon Jang
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):436-444.
DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.2010.43.5.436
 • 6,968 View
 • 275 Download
 • 48 Crossref
AbstractAbstract PDF
OBJECTIVES
Infectious diseases are known to be affected by climate change. We investigated if the infectious diseases were related to meteorological factors in Korea. METHODS: Scrub typhus, hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), leptospirosis, malaria and Vibrio vulnificus sepsis among the National Notifiable Infectious Diseases were selected as the climate change-related infectious diseases. Temperature, relative humidity and precipitation were used as meteorological factors. The study period was from 2001 through 2008. We examined the seasonality of the diseases and those correlations with meteorological factors. We also analyzed the correlations between the incidences of the diseases during the outbreak periods and monthly meteorological factors in the hyper-endemic regions. RESULTS: All of the investigated diseases showed strong seasonality; malaria and V. vulnificus sepsis were prevalent in summer and scrub typhus, HFRS and leptospirosis were prevalent in the autumn. There were significant correlations between the monthly numbers of cases and all the meteorological factors for malaria and V. vulnificus sepsis, but there were no correlation for the other diseases. However, the incidence of scrub typhus in hyper-endemic region during the outbreak period was positively correlated with temperature and humidity during the summer. The incidences of HFRS and leptospirosis had positive correlations with precipitation in November and temperature and humidity in February, respectively. V. vulnificus sepsis showed positive correlations with precipitation in April/May/July. CONCLUSIONS: In Korea, the incidences of the infectious diseases were correlated with meteorological factors, and this implies that the incidences could be influenced by climate change.
Summary

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Associations of meteorological factors and dynamics of scrub typhus incidence in South Korea: A nationwide time-series study
  Taehee Chang, Kyung-Duk Min, Sung-il Cho, Yoonhee Kim
  Environmental Research.2024; 245: 117994.     CrossRef
 • Distribution of Aerobic Intestinal Microorganisms in the Feces of the Striped Field Mouse (Apodemus agrarius coreae) in Jeju
  Jiro KIM, Yun-Hee OH, Moo-Sang CHONG
  Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2024; 56(1): 59.     CrossRef
 • Prediction of risk factors for scrub typhus from 2006 to 2019 based on random forest model in Guangzhou, China
  Xiaobin Huang, Binbin Xie, Jiali Long, Haiyan Chen, Hao Zhang, Lirui Fan, Shouyi Chen, Kuncai Chen, Yuehong Wei
  Tropical Medicine & International Health.2023; 28(7): 551.     CrossRef
 • Molecular Detection of Anaplasma, Ehrlichia and Rickettsia Pathogens in Ticks Collected from Humans in the Republic of Korea, 2021
  Ji-Ye Seo, Yu-Jung Kim, Seong-Yoon Kim, Hee-Il Lee
  Pathogens.2023; 12(6): 802.     CrossRef
 • The Prevalence of Rodents Orientia tsutsugamushi in China During Two Decades: A Systematic Review and Meta-Analysis
  Yan-Chun Wang, Jing-Hao Li, Ya Qin, Si-Yuan Qin, Chao Chen, Xin-Bo Yang, Ning Ma, Ming-Xin Dong, Cong-Cong Lei, Xing Yang, He-Ting Sun, Zhi-Yong Sun, Jing Jiang
  Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2023; 23(12): 619.     CrossRef
 • Spatiotemporal epidemiology and risk factors of scrub typhus in Hainan Province, China, 2011–2020
  Lisha Liu, Yang Xiao, Xianyu Wei, Xuan Li, Chunyuan Duan, Xinjing Jia, Ruizhong Jia, Jinpeng Guo, Yong Chen, Xiushan Zhang, Wenyi Zhang, Yong Wang
  One Health.2023; 17: 100645.     CrossRef
 • Climate drives the spatiotemporal dynamics of scrub typhus in China
  Fangyu Ding, Qian Wang, Mengmeng Hao, Richard James Maude, Nicholas Philip John Day, Shengjie Lai, Shuai Chen, Liqun Fang, Tian Ma, Canjun Zheng, Dong Jiang
  Global Change Biology.2022; 28(22): 6618.     CrossRef
 • Climate-driven scrub typhus incidence dynamics in South China: A time-series study
  Wen Li, Yanlin Niu, Hongyan Ren, Wanwan Sun, Wei Ma, Xiaobo Liu, Guichang Li, Jun Wang, Qiyong Liu, Liang Lu
  Frontiers in Environmental Science.2022;[Epub]     CrossRef
 • Leptospirosis in Vietnam
  N. K. Tokarevich, O. V. Blinova
  Russian Journal of Infection and Immunity.2022; 12(6): 1019.     CrossRef
 • The Scrub Typhus Incidence Rate of Agricultural Workers in South Korea: Using Farmers’ Safety Insurance Data
  Dongphil Choi, Kyeongsu Kim, Minji Lee
  Journal of Health Informatics and Statistics.2022; 47(4): 357.     CrossRef
 • Epidemiological characteristics of tuberculosis and effects of meteorological factors and air pollutants on tuberculosis in Shijiazhuang, China: A distribution lag non-linear analysis
  Wenjuan Wang, Weiheng Guo, Jianning Cai, Wei Guo, Ran Liu, Xuehui Liu, Ning Ma, Xiaolin Zhang, Shiyong Zhang
  Environmental Research.2021; 195: 110310.     CrossRef
 • Seasonal surveillance of mosquitoes in three different habitats in Gyeongbuk Province, Republic of Korea, 2017–2019
  JaeSeok Lee, KyungHwan Moon, YeongHo Kim, Ji Hyang Jeon, Ye eun Park, Young Ho Kim
  Entomological Research.2021; 51(9): 432.     CrossRef
 • Geographical Distribution and Epidemiologic Factors of Chigger Mites on Apodemus agrarius during Autumn in Korea
  In Yong Lee, Jae-Won Lim, Jang Hoon Seo, Heung Chul Kim, Ku Jae Lee, Tai-Soon Yong, Won-Ja Lee, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
  The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(5): 473.     CrossRef
 • Impact of Climate Change on Potential Malaria Distribution in Venezuela
  No Ol Lim, Rae Ik Jang, Seong Woo Jeon
  Journal of Climate Change Research.2020; 11(1): 11.     CrossRef
 • Historical and Clinical Perspective ofVibrio vulnificusInfections in Korea
  Seung-Ji Kang, Sook-In Jung, Kyong Ran Peck
  Infection & Chemotherapy.2020; 52(2): 245.     CrossRef
 • Epidemiology of tsutsugamushi disease and its relationship with meteorological factors in Xiamen city, China
  Li Luo, Zhinan Guo, Zhao Lei, Qingqing Hu, Min Chen, Fanghua Chen, Zeyu Zhao, Jia Rui, Xingchun Liu, Yuanzhao Zhu, Yao Wang, Meng Yang, Tianmu Chen, Jeanne Salje
  PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(10): e0008772.     CrossRef
 • The evolution of bacterial pathogens in the Anthropocene
  Michiel Vos
  Infection, Genetics and Evolution.2020; 86: 104611.     CrossRef
 • Density of Chigger Mites as Tsutsugamushi Vectors Collected from Jinan, Jeollabuk-do
  Hyeok Jae Lee, Chul Park
  The Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2020; 52(4): 364.     CrossRef
 • Effect of ambient temperature and its effect modifiers on bacillary dysentery in Jinan, China
  Zhidong Liu, Yanyu Liu, Ying Zhang, Jiahui Lao, Jing Zhang, Hui Wang, Baofa Jiang
  Science of The Total Environment.2019; 650: 2980.     CrossRef
 • Distribution of Orientia tsutsugamushi in rodents and mites collected from Central India
  Batul Akhunji, Ruchi Bhate, Nilesh Pansare, S. P. Chaudhari, Waqar Khan, N. V. Kurkure, S. W. Kolte, S. B. Barbuddhe
  Environmental Monitoring and Assessment.2019;[Epub]     CrossRef
 • The scrub typhus in mainland China: spatiotemporal expansion and risk prediction underpinned by complex factors
  Hongwu Yao, Yixing Wang, Xianmiao Mi, Ye Sun, Kun Liu, Xinlou Li, Xiang Ren, Mengjie Geng, Yang Yang, Liping Wang, Wei Liu, Liqun Fang
  Emerging Microbes & Infections.2019; 8(1): 909.     CrossRef
 • Climate and air pollution alter incidence of tuberculosis in Beijing, China
  Chun Yan Zhang, Ang Zhang
  Annals of Epidemiology.2019; 37: 71.     CrossRef
 • Occurrence rates of wild rodent hosts and chigger mites and the infection rate of Orientia tsutsugamushi in the central region of South Korea from 2015 to 2018
  Moon Bo Choi, Yeongbu Kim, Da Young Kim, Ohseok Kwon
  Entomological Research.2019; 49(8): 374.     CrossRef
 • Scrub typhus re-emergence in India: Contributing factors and way forward
  Jai Ranjan, John Antony Jude Prakash
  Medical Hypotheses.2018; 115: 61.     CrossRef
 • Hierarchical Bayesian modeling of spatio-temporal patterns of scrub typhus incidence for 2009–2013 in South Korea
  Seungwon Kim, Youngho Kim
  Applied Geography.2018; 100: 1.     CrossRef
 • The Most Common Mite- and Tick-borne Infectious Diseases in Korea: Scrub Typhus and Severe Fever Thrombocytopenia Syndrome
  Da Young Kim, Dong-Min Kim
  The Korean Journal of Medicine.2018; 93(5): 416.     CrossRef
 • Species composition, seasonal prevalence and flavivirus occurrence of mosquitoes in Daegu and Gunwi, South Korea during the period of 2015–2016
  Da Yeong Kim, Moon Bo Choi, Wook‐Gyo Lee, Ohseok Kwon
  Entomological Research.2018; 48(6): 522.     CrossRef
 • A Study on the Public Health Disasters using Meteorological Factor: Scrub Typhus in South Korea
  Younggon Lee, Kyuhyun Choi, Jaewon Kwak
  Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation.2018; 18(3): 343.     CrossRef
 • Health professionals' perceptions of hemorrhagic fever with renal syndrome and climate change in China
  Michael Xiaoliang Tong, Alana Hansen, Scott Hanson-Easey, Scott Cameron, Jianjun Xiang, Qiyong Liu, Xiaobo Liu, Yehuan Sun, Philip Weinstein, Gil-Soo Han, Craig Williams, Peng Bi
  Global and Planetary Change.2017; 152: 12.     CrossRef
 • Incidences of Waterborne and Foodborne Diseases After Meteorologic Disasters in South Korea
  Wonwoong Na, Kyeong Eun Lee, Hyung-Nam Myung, Soo-Nam Jo, Jae-Yeon Jang
  Annals of Global Health.2017; 82(5): 848.     CrossRef
 • Sero-prevalence of specific Leptospira serovars in fattening pigs from 5 provinces in Vietnam
  Hu Suk Lee, Nguyen Viet Khong, Huyen Nguyen Xuan, Vuong Bui Nghia, Hung Nguyen-Viet, Delia Grace
  BMC Veterinary Research.2017;[Epub]     CrossRef
 • Present state and future of tick-borne infectious diseases in Korea
  Hyoung Sul, Dong-Min Kim
  Journal of the Korean Medical Association.2017; 60(6): 475.     CrossRef
 • Assessing the impact of meteorological factors on malaria patients in demilitarized zones in Republic of Korea
  Se-Min Hwang, Seok-Joon Yoon, Yoo-Mi Jung, Geun-Yong Kwon, Soo-Nam Jo, Eun-Jeong Jang, Myoung-Ok Kwon
  Infectious Diseases of Poverty.2016;[Epub]     CrossRef
 • Association between Scrub Typhus Outbreaks and Meteorological Factors in Jeollabuk-do Province
  Gong-Unn Kang, Chang-Jin Ma, Gyung-Jae Oh
  Korean Journal of Environmental Health Sciences.2016; 42(1): 41.     CrossRef
 • Scrub Typhus Incidence Modeling with Meteorological Factors in South Korea
  Jaewon Kwak, Soojun Kim, Gilho Kim, Vijay Singh, Seungjin Hong, Hung Kim
  International Journal of Environmental Research and Public Health.2015; 12(7): 7254.     CrossRef
 • Burden of Disease Measured by Disability-Adjusted Life Years and a Disease Forecasting Time Series Model of Scrub Typhus in Laiwu, China
  Li-Ping Yang, Si-Yuan Liang, Xian-Jun Wang, Xiu-Jun Li, Yan-Ling Wu, Wei Ma, Mathieu Picardeau
  PLoS Neglected Tropical Diseases.2015; 9(1): e3420.     CrossRef
 • Meteorological factors and risk of scrub typhus in Guangzhou, southern China, 2006–2012
  Tiegang Li, Zhicong Yang, Zhiqiang Dong, Ming Wang
  BMC Infectious Diseases.2014;[Epub]     CrossRef
 • Effects of meteorological factors on scrub typhus in a temperate region of China
  L. P. YANG, J. LIU, X. J. WANG, W. MA, C. X. JIA, B. F. JIANG
  Epidemiology and Infection.2014; 142(10): 2217.     CrossRef
 • Future Climate Data from RCP 4.5 and Occurrence of Malaria in Korea
  Jaewon Kwak, Huiseong Noh, Soojun Kim, Vijay Singh, Seung Hong, Duckgil Kim, Keonhaeng Lee, Narae Kang, Hung Kim
  International Journal of Environmental Research and Public Health.2014; 11(10): 10587.     CrossRef
 • Unusual Genotypic Distribution of Orientia tsutsugamushi Strains Causing Human Infections on Jeju Island
  Young-Sang Koh, Jeong Rae Yoo, Sohyun Kim, Seok Kim, Sang Taek Heo
  The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.2014; 90(3): 507.     CrossRef
 • Scrub typhus islands in the Taiwan area and the association between scrub typhus disease and forest land use and farmer population density: geographically weighted regression
  Pui-Jen Tsai, Hsi-Chyi Yeh
  BMC Infectious Diseases.2013;[Epub]     CrossRef
 • The Geographical and Economical Impact of Scrub Typus, the Fastest-growing Vector-borne Disease in Korea
  Hae-Wol Cho, Chaeshin Chu
  Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 1.     CrossRef
 • Spatial Distribution Analysis of Scrub Typhus in Korea
  Hong Sung Jin, Chaeshin Chu, Dong Yeob Han
  Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 4.     CrossRef
 • Leptospirosis in the Republic of Korea: Historical Perspectives, Current Status and Future Challenges
  Min Ja Kim
  Infection & Chemotherapy.2013; 45(2): 137.     CrossRef
 • Case of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Jeju Island
  Chae Moon Lim, Sang Taek Heo, Jinseok Kim, Jung Re Yu, Young Ree Kim, Keun Hwa Lee
  Infection & Chemotherapy.2012; 44(6): 454.     CrossRef
 • Monthly Occurrence of Vectors and Reservoir Rodents of Scrub Typhus in an Endemic Area of Jeollanam-do, Korea
  Seung Hyun Lee, Young-Sun Lee, In Yong Lee, Jae Won Lim, Hee-Kwan Shin, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
  The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(4): 327.     CrossRef
 • Work-related diseases of agricultural workers in South Korea
  Sangchul Roh
  Journal of the Korean Medical Association.2012; 55(11): 1063.     CrossRef
 • Comparison of the Awareness and Knowledge of Scrub Typhus between Case and Control Groups
  Kwan Lee, Byeong-Chan Park, Hyun-Sul Lim, Sun-Seog Kweon, Jin-Su Choi, Jang-Rak Kim, Keon-Yeop Kim, So-Yeon Ryu
  Journal of agricultural medicine and community health.2012; 37(1): 1.     CrossRef
Human Multi-route Exposure Assessment of Lead and Cadmium for Korean Volunteers.
Eunha Oh, Eun Il Lee, Hosub Lim, Jae Yeon Jang
J Prev Med Public Health. 2006;39(1):53-58.
 • 2,147 View
 • 52 Download
AbstractAbstract PDF
OBJECTIVES
We wanted to evaluate the main route of exposure to lead and cadmium for the general population in Korea by using multi-route and multi-media exposure assessment METHODS: Samples of air at the homes, samples of the food and water and peripheral blood samples were collected from thirty volunteers living in Seoul (the metropolitan area), Yong-in (the suburban area) and Ansan (the industrial area) in 2001. Graphite furnace atomic absorption spectrometric methods were used for the determination of the Pb and Cd levels in the air, food, water and blood samples. RESULTS: The average intake of lead through the air, drinking water and food were 5.06 microgram/day (26.3%), 0.002 microgram/day (0.1%), and 16.4 microgram/day (73.6%), respectively. The average intake of cadmium through the air, drinking water and food were 0.082 microgram/day (0.9%), 0.001 microgram/day (0.007%), and 12.61 microgram/day (99.0%), respectively. The blood lead level was statistically higher in the male subjects than in the female subjects (3.39 and 2.22 microgram/dl, respectively), and only gender was a significant variable on the multiple regression analysis for blood lead. CONCLUSIONS: This study showed that the intake of lead and cadmium through food was the major route of exposure. A policy to reduce the pollutants according to the exposure routes should be established. However, more studies will be needed to support these data for the general population.
Summary
Exposure Assessment of PCDD/Fs and Monitoring of Health Effects on Workers and Residents near the Waste Incinerators in Korea.
Jong Han Leem, Yun Chul Hong, Kwan Hee Lee, Ho Jang Kwon, Jae Yeon Jang
Korean J Prev Med. 2003;36(4):314-322.
 • 46,809 View
 • 36 Download
AbstractAbstract PDF
OBJECTIVES
In this study, the exposure status of the hazardous substances from incinerators, such as polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), were studied, and the relationship between the exposure of these hazardous substances and their heath effects on the workers and residents near municipal solid waste (MSW) incinerators and an industrial incinerator investigated. METHODS: Between July 2001 and June 2002, 13 workers at two MSW incinerators, 16 residents from the area around the two MSW incinerators, 6 residents from the control area, and further 10 residents near an industrial incinerator, estimated to emit higher levels of hazardous substances, were interviewed. Information, including sociodemographic information, personal habits, and work history, detailed gynecologic and other medical history were collected through interviews. Blood samples were also collected from 45 subjects, and analyzed for PCDD/DFs, by high resolution gas chromatography - high resolution mass spectrometry, using the US EPA 1613 method. In addition to the questionnaire survey, urinary concentrations of 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OH-dG) and malondialdehyde (MDA) were measured as oxidative injury biomarkers. The urinary concentrations of 8-OH-dG were determined by in vitro ELISA, and the MDA by HPLC, using an adduct with thiobarbituric acid. RESULTS: The PCDD/DFs concentrations in the residents near the industrial incinerator were higher than those in the controls, workers and residents near the MSW incinerators. The average TEQ (Toxic Equivalencies) concentrations of the PCDD/DFs in residents near the industrial incinerator were 53.4pg I-TEQs/g lipid. The estimated daily intakes were within the tolerable daily intake range (1-4 pg I-TEQ/Kg bw/day) suggested by WHO (1997) in only 30% to the people near the industrial incinerator. Animal studies have already shown that even a low body burden of PCDD/DFs, such as 10ng TEQ/kg bw, can cause oxidative damage in laboratory animals. Our study also showed that the same body burden of PCDD/DFs can cause oxidative damage to humans. CONCLUSIONS: The exposures to PCDD/DFs and the oxidative stress of residents near the industrial incinerator, were higher than those in the controls, workers and residents near the MSW incinerators. Proper protection strategies against these hazardous chemicals are needed. Because a lower body burden of PCDD/Fs, such as 10ng TEQ/kg bw, can cause oxidative damage, the tolerable daily intake range should be restrictedly limited to 1pg I-TEQ/kg bw/day.
Summary
Dioxins and Health: Human Exposure Level and Epidemiologic Evidences of Health Effects.
Jae Yeon Jang, Ho Jang Kwon
Korean J Prev Med. 2003;36(4):303-313.
 • 1,972 View
 • 37 Download
AbstractAbstract PDF
General information is summarized, that is necessary to introduce a scientific assessment of the human health and exposure issue concerning dioxin and dioxin-like compound. Scientific literatures were reviewed to assess the background exposures to the dioxin-like compounds for normal residents. Epidemiologic studies were also reviewed to assess malignant and nonmalignant effects of dioxins. In 1997, the International Agency for Research on Cancer classified 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) as a human carcinogen, primarily based on occupational cohort studies. The US Environmental Protection Agency made the same decision in it's Draft Dioxin Reassessment. Epidemiologic evidences point to a generalized excess of all cancers, without any pronounced excess at specific sites. Reported non-cancer effects included a range of conditions affecting most systems. Among them, chloracne, elevation in gamma glutamyl transferase (GGT), and alterations in reproductive hormones are related to TCDD. Other adverse outcomes, such as lipid concentrations, diabetes, circulatory and heart diseases, immunologic disorders, neurobehavioral effects, and developmental outcomes require further study before their respective relationships to TCDD can be more definitively assessed.
Summary
The relationship between the utilization of health center and exposed amount to solvent by using cumulative exposure index.
Ju Won Park, Soon Young Lee, Jae Yeon Jang, Kyung Jong Lee, Ho Grun Jeong
Korean J Prev Med. 1998;31(3):404-413.
 • 1,994 View
 • 19 Download
AbstractAbstract PDF
This study was conducted in order to clarify the factors affecting the number of utilization to health center for the shipyard workers who have been work in exposed environment to solvent. At first the tendencies of the number of utilization to health center in accordance with cumulative exposure(CE), lifetime weighted average exposure(LWAE), one's place of duty, work contents, states of using safety apparatus, the degree of the knowledge on handling solvents, exposure year. 1) The increase in the cumulative exposure(CE) was significantly higher in the number of utilization to health center. The group with longer exposure year showed significantly higher number of utilization to health center(p<0.01). Considering the work contents such as power blasting, spray, mixing and touch-up, the group of touch-up showed higher number of utilization to health center and this difference was statistically significant(p<0.001). Those who were not using the safety apparatus, showed higher number of utilization to health center, which was statistically significant(p<0.05). The degree of the knowledge on handling the solvent had no relation with using health center. 2) The results conducted from this study by multiple regression analysis in clarifying the factors affecting the number of utilization to health center, CE, exposure year and using safety apparatus was significant factor in utilization of health center.
Summary
Skin diseases of male workers in painting workplace.
Jae Beom Park, Kyung Jong Lee, Jae Yeon Jang, Ho Keun Chung
Korean J Prev Med. 1997;30(4):830-839.
 • 2,116 View
 • 32 Download
AbstractAbstract PDF
Painting is risky work to occupational skin disease. This research was carried out to investigate the prevalence of occupational skin disease in painting department of a shipyard company in June 1996. Dermatological examination, self-administered questionnaire survey, compositional analysis of solvents used in painting and cleaning were conducted. Exposed group(n=379) was selected randomly in painting department and control group(n=151) was selected in those who had not exposed to paints or solvents. Exposed group was divided into two groups by substance to contact ; painters contact to paints and organic solvents and workers contact to cleaners mainly composed of organic solvents. The prevalence of contact dermatitis(11.9%) is significantly elevated compared with control group(2.6%), and age adjusted odds ratio(OR) is 4.95 (95% confidence interval[CI]: 1.75-14.03). The prevalence of Tinea pedis, the most common skin disease, in exposure group is 48.0%, and its age-adjusted odds ratio(OR) is significantly elevated compared with control group (OR:3.17, 95% CI:2.06-4.88). Pompholyx is also significantly elevated in prevalence(11.9%) and age-adjusted OR(OR:6.69, 95% CI:2.05-21.87). There were no difference in the prevalence of contact dermatitis, Tinea pedis, and pompholyx by use of protector, work type, and duration of employment in painting department. In exposure group, 71.1% suffer from contact dermatitis improved in vacation or holiday and 68.9% of them had lesion in exposed area, it suggest that contact dermatitis in exposed group is related to their work. In conclusion, workers in painting department have high risks of contact dermatitis, Tinea pedis, and pompholyx. A health policy should be provided to prevent skin disease among painting department.
Summary
Mutagenic Activity of Organic Pollutans in Drinking Water in Seoul.
Dong Chun Shin, Jae Yeon Jang, Seong Joon Jo, Yong Chun
Korean J Prev Med. 1988;21(2):284-294.
 • 1,822 View
 • 21 Download
AbstractAbstract PDF
To measure the mutagenic activity of micro-organic pollutants in drinking water, mutagenic test was conducted using Salmnella typhimurium TA 98 strain on the water sample taken from three water supply station and six tap water in Seoul in July and November 1987. The results were as follows : 1. The average amounts of organic matters in raw, treated, and tap water sampled in July were 0.38mg/l, 0.28mg/l, and 0.45mg/l, respectively, and sampled in November were 0.34mg/l, 0.24mg/l, and 0.22mg/l, respectively. The amount of organic matters of tap water sampled in November did not increase while that of tap water sampled in July increased compare to those of raw or treated water. 2. The amount of organic matters is the highest in neutral fraction compare to acidic and basic fractions. 3. In the five out of six tap water and raw water of Paldang and Kuui station sampled in July, the mutagenic ratios were greater than two (both direct and indirect mutagenicity). 4. In the three out six tap water and raw and treated water of Kuui station sampled in November, the mutagenic ratios were greater than two. 5. While mutagenic were low in acidic and basic fraction, they were high in neutral fraction. The samples which had high mutagenic activity in the total amount also showed high mutagenic activity in neutral fraction. 6. While mutagenic activity was decreased after the treatment of water, it was increased in tap water as the distance from the water supply station increases.
Summary
An Assessment of Air Pollution using Pollutant Standards Index (PSI): 1983~1984 in Seoul.
Yong Chung, Jae Yeon Jang, Sook Pyo Kwon
Korean J Prev Med. 1986;19(1):65-75.
 • 1,907 View
 • 20 Download
AbstractAbstract PDF
In order to assess the general health effect due to air pollution and to determine the critical pollutant which is meant by the worst effect to health among various pollutants in Seoul, air quality measurements at 10 sites during 1983~1984 were analyzed using Pollutant Standards Index (PSI): This index has been ultimately proposed to describe the comprehensive degree of the air pollution by U.S. Environmental Protection Agency(EPA) since 1976. Total average of PSI in Seoul during the two years was 139 that is described in "unhealthful". The highest PSI appeared in Winter 183 through the 2 years, the lowest in Summer 99, and Spring 129 and Fall 150 respectively. PSI in Deungchon dong and Seongsu dong which are industrial areas were very high in terms of "very unhealthful", while Shinlim dong was shown in low in terms of "good". TSP was a priority pollutant in Seoul as the most frequently occurring critical pollutant. Its frequency was 76.4% in Spring, 86.0% in Summer, 78.0% in Fall and 44.2% in Winter during the 2 years. In Winter, TSP X SO2 was an important term as the critical pollutant in Seoul. Oxidant was the most frequently occurring critical pollutant in Kwangwhamoon through the whole seasons. It was recommended that the PSI could be used to assess the air pollution administratively and legally in context with public health.
Summary

JPMPH : Journal of Preventive Medicine and Public Health